1802693Wildlife and Zoo Animals Clinical Practice 2
คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์ 2
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต2 (0-4-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การประยุกต์ความรู้และทักษะต่างๆ ทางอายุรกรรมในสัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์ ด้วยการซักประวัติ การเข้าหาสัตว์ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษที่เหมาะสม การวินิจฉัยแยกโรคและการใช้เหตุผลทางคลินิก
แผนการรักษาและการพยากรณ์โรค การป้องกันโรคแทรกซ้อน การฟื้นฟูสภาพ การติดตามการรักษาและการส่งต่อ การให้คำแนะนำในการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้การดูแลของอาจารย์หรือนายสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์ สวนสัตว์ ฟาร์ม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

Applications of knowledge and skills in wildlife and zoo animals medicine including history taking, animal approaching, clinical examinations, laboratory examinations and special investigations, differential diagnosis and clinical reasoning,
therapeutic plans and prognosis, prevention of complications, rehabilitation, therapy follow up and referring, counseling in health promotion under instructs by lecturers or veterinarians from animal hospital, zoo, farms and others