1802595Ruminant Clinical Practice 1
คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์เคี้ยวเอื้อง 1
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกทักษะทางคลินิกในการซักประวัติ การเข้าหาสัตว์ การตรวจ การวินิจฉัย วางแผนการรักษาและการป้องกันโรคทางอายุรกรรมในสัตว์เคี้ยวเอื้อง รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสัตวแพทย์และเจ้าของสัตว์
ภายใต้การดูแลของอาจารย์หรือนายสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์ ฟาร์ม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

Clinical skill practice of history taking, animal approaching, clinical examination, diagnosis, therapeutic plans and disease prevention in ruminant medicine including veterinarian-client
interaction establishment under instructs by lecturers or veterinarians from animal hospital, farms and others