0176315Research in Thai Language Learning
การวิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน ประเภทและวิธีการวิจัยโดยทั่วไป การวิจัยทางการสอนภาษาไทย รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอรายงานผลการวิจัย การเขียนโครงการและวิจัยในชั้นเรียน
เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย

Definitions of classroom research; types of research, and research techniques in general; research in Thai teaching; designs of classroom action research; construction of research instruments; data collection/analysis; presentation of report on research
results; writing classroom research projects and conducting classroom action research relating to Thai language subjects.