0401207Diet Therapy for Nurses
โภชนบำบัดสำหรับพยาบาล
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, กลุ่มวิชาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการพยาบาล
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาความสำคัญของสารอาหาร ความต้องการอาหารและพลังงานของบุคคลแต่ละวัย ทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วยตลอดจนการประเมินภาวะโภชนาการ