0401204Nursing to Develop Self Care
การพยาบาลเพื่อการดูแลตนเอง
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, กลุ่มวิชาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการพยาบาล
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษามโนมติและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการดูแลตนเอง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดูแลตนเองและการพยาบาลเพื่อการดูแลตนเอง