1707430Natural Resources and Community Economics
ทรัพยากรธรรมชาติกับเศรษฐกิจชุมชน
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กรณีศึกษาชุมชนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตเชิงเศรษฐกิจ และการบริโภคในชุมชน การสงวนรักษาทรัพยากรธรรมาชาติเพื่อเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน


A case study of a community in using natural resources for economic productivity and consumption in the community; conservation of natural resources for sustainable community economy