1707311Local Administration on Environment
การบริหารท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยและการปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กลยุทธ์การวางนโยบาย แผนงาน
และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Fundamental concepts of democracy and local government; roles and duties of local administrative organizations in conservation and development of local environment;
strategic for planning policies plans and management of environmental and natural resources of local administrative organization