0165344Lao Article Writing
การเขียนลาวบทความ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย และลักษณะของบทความ บทบรรณาธิการ การฝึกเขียนบทความประเภทต่าง ๆ และการฝึกเขียนบทบรรณาธิการ


Definitions and characteristics of articles, editorials; practice in writing various kinds of articles and editorials