0165314Lao Research Methodology in Language and Literature
การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดหลักการ ขั้นตอน ประเภท และระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา


Concepts, processes, types and research methodology in language, literature, and folklore