0162409Chinese Speaking for Business
การพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศัพท์ สำนวนและถ้อยคำที่ใช้ในวงการทางธุรกิจ การฝึกใช้ภาษาจีนเพื่อติดต่อธุรกิจประเภทต่างๆ และการเจรจาต่อรอง


Vocabularies, idioms and expressions used in business communications; practice in using Chinese in various kinds of business contacts and negotiations