0162312Chinese Idioms and Proverbs
สำนวนและภาษิตจีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การใช้สำนวน และภาษิตจีนที่เหมาะสมกับบริบท


The usage of Chinese idioms and proverbs that are appropriate in certain contexts