0161511Critical Writing
การเขียนเชิงวิจารณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบและกระบวนการเขียนเชิงวิจารณ์ การวิจารณ์ศิลปะ การวิจารณ์ภาษา วรรณกรรม งานบันเทิง เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม


Styles and processes of critical writing on specific topics: art, language, literature entertainment, economics, politics, society and culture