1501625Clinical Practices in Medicine
เวชปฏิบัติอายุศาสตร์
สังกัดคณะแพทยศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะแพทย์
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรการแพทย์ การประยุกต์ความรู้และทักษะต่างๆในการดูแลรักษาผู้ป่วยอายุรศาสตร์แบบองค์รวม


Clinical practices with physicians and medical personnel, applications of knowledge and skills to give holistic care to medical patients.