0203223Human Parasitology
ปรสิตวิทยาของมนุษย์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต2 (1-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักเกณฑ์ทางวิทยาปรสิต กระบวนการเมตาบอลิซึม วิวัฒนาการการสืบพันธุ์และวงจรชีวิตของปรสิตต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดโรคในคน ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับผู้ถูกอาศัย วิธีการป้องกันและการควบคุม การตรวจในห้องปฏิบัติการ


Basic concept of parasitology, metabolism , evolution , reproduction and life cycle of common parasites, host-parasites relationships, principle of treatment prevention and control , laboratory diagnosis