1405110Special Problems in Environmental Health
ปัญหาพิเศษทางอนามัยสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อเฉพาะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การฝึกฝนทักษะในการค้นคว้าข้อมูล การวางแผนวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลความรู้ที่ได้เป็นรายงาน การเขียนรายงานและนำเสนองานในรูปแบบบรรยาย


A research work of a selected topic in environmental health, develop ability and skill in; searching information, research planning, proposal writing, data collection, data analysis,
compilations and evaluation of information, reported writing and presentation including active participation