1401420Personality Development
การพัฒนาบุคลิกภาพ
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ลักษณะบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ การพัฒนาบุคลิกภาพ แบบพิธีการสมาคม การฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพตามแบบพิธีการสมาคม และการศึกษาดูงานองค์ประกอบของระบบพิธีการสมาคมพร้อมกับการจัดสัมมนาการศึกษาดูงาน


Introduction to personality, personality theory, types of good personality, personality development and social rules, practice exercise on personality development, study tour regarding social rules