1401344Investigation of Disease Outbreaks
การสอบสวนโรคระบาด
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1401204

Course Description
ความหมายของการระบาดของโรค รูปแบบของการระบาดของโรค ขั้นตอนการสอบสวนการระบาดของโรค กรณีศึกษาการสอบสวนโรค ระเบียนรายงานต่างๆ ที่ใช้ในการสอบสวนโรค


Definition and patterns of outbreak, steps of outbreak investigation, case studies, investigation report and any records