1401206Public Health Economics
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และจุดคุ้มทุนในการจัดบริการด้านสุขภาพ ทางเลือกต่าง ๆ ของระบบการคลังสาธารณสุข การจัดสรรทรัพยากร
การเงินและ งบประมาณของระบบบริการสาธารณสุข หลักการและการวิเคราะห์การตลาด การตลาดด้านสุขภาพ การประเมินโครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

Principles of economics, public health economics, and balancing budgets in the health service, financing public health and the alternative approaches, public health resource management,
public health financing system, principles and analysis of marketing, health marketing, project evaluation in public health economics