1301518Politics and Business
การเมืองกับธุรกิจ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับธุรกิจ รัฐและระบบตลาด ผลประโยชน์ทางธุรกิจและนโยบาย บทบาทและอิทธิพลทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจ บรรษัทขนาดใหญ่ และบรรษัทข้ามชาติ


Approaches for studying the relationship between politics and business ; state and marketing system; business benefits and
public policy; roles and political influences of groups of business benefit-takers; large domestic corporations and related corporations in foreign countries.