1301517Politics and Governments of Japan
การเมืองการปกครองของญี่ปุ่น
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเมืองการปกครองของญี่ปุ่น โดยเน้นถึงผลกระทบของแบบแผนทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีต่อการพัฒนาและกระบวนการทางการเมืองการปกครอง ซึ่งเลียนแบบจากอารยธรรมตะวันตก


Politics and government of Japan with an emphasis on impacts of customary and traditional patterns upon development and the process of governing and adopted from western civilizations.