1205417Process Innovation
นวัตกรรมกระบวนการ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาสื่อนฤมิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
มโนทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการ การเลือกกระบวนการ การสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการ การออกแบบกระบวนการและการประยุกต์ใช้ในองค์กร นวัตกรรมกระบวนการกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงกระบวนการใหม่


Process concepts, process selection, process vision, process design and application in organization, process innovation and organization change, information technology using for new process improvement.