1205406Database Systems Design and Management
การออกแบบและการจัดการระบบฐานข้อมูล
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาสื่อนฤมิต
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระบบฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล ตัวแบบของฐานข้อมูล แบบเชิงสัมพันธ์ แบบข่ายงาน และแบบเชิงชั้น การออกแบบฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้บรรยายข้อมูล ภาษาที่ใช้จัดการข้อมูล และภาษาในการเรียกค้นข้อมูล
การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูล การควบคุมการใช้ข้อมูลพร้อม ความคงสภาพและความเชื่อถือได้ ของข้อมูล

Database system and database management systems, database system architecture, data models; relational, network and hierarchical. Database design, data definition, data manipulation and query language.
Data security, concurrency control, data integrity and reliability.