1204463Object Oriented Software Development
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1204201 และ 1204302

Course Description
การวิเคราะห์เชิงวัตถุ การออกแบบเชิงวัตถุ การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ การทดสอบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ เทคนิคการวัด การประเมินผลซอฟต์แวร์ การใช้เครื่องมือช่วยการพัฒนาระบบเชิงวัตถุ
และการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุโดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่ง นิสิตต้องมีโครงงานนำเสนออาจารย์ผู้สอน

Object-oriented analysis (OOA), Object-oriented Design (OOD), Object-oriented Software Development, Measurement techniques to evaluate software, Object-oriented CASE Tools, a project of object-oriented software development using any language