1204303Principles of Data Communications and Computer Science
หลักการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฏีและเทคโนโลยีที่สำคัญของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การส่งข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูลและการควบคุมความผิดพลาด อุปกรณ์ทางด้านการสื่อสาร สื่อกลาง มาตรฐานระบบเปิด พื้นฐานอินเตอร์เน็ทและทีซีพี/ไอพีโปรโตคอล
เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้และระยะไกล

Principal theories and technologies of data communication and computer networking. This course includes data transmission, data encoding and error control, communication equipment, communication media,
open system standard, an introduction to the Internet and TCP/IP protocols, technologies of Local Area Network (LAN) and Wide Area Network (WAN).