1203440Media Criticism
การวิจารณ์สื่อ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-1-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิจารณ์สื่อ ผลของการวิจารณ์ และการเขียนบทวิจารณ์สื่อ