1203420Film Theory and Criticism
ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความคิดต่างๆที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของทฤษฎีภาพยนตร์ รูปแบบการนำเสนอภาพยนตร์ วิธีการเขียนวิจารณ์และประเมินคุณค่าของภาพยนตร์ ในด้านศิลปะ ปรัชญา บริบททางวัฒนธรรมและสังคม


Different school of thoughts influencing the development of film theories; film forms , techniques of writing criticisms and evaluation of cinematic value , in terms of art, philosophy , cultural and social contexts