1203417Magazine Editing
การผลิตนิตยสาร
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ประเภท วิวัฒนาการ และบทบาทของนิตยสาร ขั้นตอนการผลิตนิตยสาร อาทิ การคัดเลือกข้อเขียนและภาพ การจัดเตรียมและตรวจแก้ต้นฉบับ การใช้ตัวอักษร ระบบการผลิต ตลอดจนการจัดองค์กรนิตยสาร


Provide the meaning, role of magazine and all step of magazine production so student will work with a group to publish a complete edition of a new general interest lifestyle magazine
and will identify the audience need, editorial voice, point of view, magazine architecture, story ideas and distribute the product.