1203401English for Mass Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0001007 และ 0001008 หรือ
0001007 และ 0001008 หรือ
0001007 และ 0001008 หรือ
0001007 และ 0001008 หรือ
0021001 หรือ
0021002 หรือ
0021003 หรือ
0021004 หรือ
0021005

Course Description
พื้นฐานการสื่อสารเพื่อความเข้าใจ การจับใจความสำคัญของข่าว สารคดี การบรรยาย ฝึกการพูด การแสดงความคิดเห็น การสัมภาษณ์ การเสนอรายงาน
การสรุปความจากที่ฟัง การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ การเขียนสรุปความและการรายงานข่าว

Basically English communicate for understanding , catching main idea of news and feature article , developing necessary communication skills such as note – taking ,
presentation , interviewing and news reporting.