1203355Translation for Film Subtitling and Dubbing
การแปลและเรียบเรียงบทบรรยายภาพยนต์และบทพากย์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-1-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description