1203311Broadcasting News Presentation
การเสนอรายการข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1203208

Course Description
กระบวนการและเทคนิคต่าง ๆ ในการผลิตรายการข่าวและการเสนอข่าวทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์


Process and techniques of producing and presentation broadcasting news programs