1203230Interpersonal Communication
การสื่อสารระหว่างบุคคล
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต2 (2-1-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารเฉพาะหน้า ทักษะในการพูด สนทนา สัมภาษณ์ และการสื่อสารระหว่างบุคคล