1203223Psychology of Mass Communication
จิตวิทยาการสื่อสารมวลชน
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
องค์ประกอบปัจจัยทางจิตวิทยา กระบวนการรับรู้ กระบวนการสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล