1203222Language for Mass Communication
ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการใช้ภาษาในสื่อแขนงต่างๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา ศิลปะการใช้ภาษาในสื่อทุกประเภท ประสิทธิภาพในการสื่อสาร


Principles of language usage for mass communication; writtenlanguage,verbal language,body language,pictorial language and audio
language,arts of language usage for communication,imagination enhancement and persuasion,usage of transliterated words,difficult terminology and specific words for mass communication