1203221Theories of Mass Communication
ทฤษฏีการสื่อสารมวลชน
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการของสมมติฐาน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อสังคม