1203218Agricultural and Environmental Journalism
การสื่อข่าวสิ่งแวดล้อมและข่าวเกษตร
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตร การสื่อสารทางความเสี่ยง การรายงานข่าวสิ่งแวดล้อมและข่าวการเกษตรของสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ
และเพิ่มพูนทักษะเฉพาะด้านในการรายงานข่าวสิ่งแวดล้อมและข่าวการเกษตร

The communication process in environment and agriculture criteria, communication risk, agricultural and environmental news reporting in Thailand and other countries and developing special skill in this reporting.