1203203Technology for Mass Communication
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการของเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีวิทยุและโทรทัศน์ เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีภาพนิ่งและ ภาพยนตร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่องานด้านการสื่อสารมวลชน


Development of technology for mass communication , printing technology , broadcasting technology , communication technology , photography and film technology ;
using computer package program for mass communication works