1202428Professional Practicm
การฝึกงานวิชาชีพ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต6 (0-300-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสารสนเทศและเสนอรายงานการฝึกงาน


Practice in various information centers and present the working paper.