1202339Wireless Network
เครือข่ายไร้สาย
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1202331

Course Description
การสื่อสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายแบบไร้สาย การออกแบบและการประยุกต์ใช้เครือข่ายแบบไร้สาย แนวโน้มในอนาคตของเครือข่ายแบบไร้สาย


Communication and accessories of wireless network, design and application of wireless network, trend of wireless network.