1202235Information Consolidation
การปรับแต่งสารสนเทศ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนการปรับแต่งสารสนเทศ ปัจจัยเกื้อกูลการปรับแต่งสารสนเทศ การกำหนดและการศึกษากลุ่มเป้าหมายเพื่อการปรับแต่งสารสนเทศ การจัดเข้าชุดสารสนเทศที่ปรับแต่งแล้ว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปรับแต่งและกระจายสารสนเทศที่ปรับแต่งแล้ว


Process of information consolidation, factor of information consolidation, selection group for information consolidation, packaging of comleted information, usage of technology for information consolidation.