1202118Information Technology for Information Work
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานสารสนเทศ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย องค์ประกอบ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสารสนเทศ การวางแผนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในสังคม


Definition, components and influence of information technology, application of information technology for information works, planning of information technology use in office, trend of information technology in society.