0114301Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต12 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิจัยเกี่ยวกับศาสนา และภูมิปัญญา โดยเน้นการบูรณาการ และสังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาชีวิต จิตใจ และสังคม


Research about religion and wisdom emphasizing on integration and synthesis of knowledge for development of life, mind and society