0199202Man and Civilization
มนุษย์กับอารยธรรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เปรียบเทียบวิวัฒนาการ และลักษณะของอารยธรรมตะวันตก และตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่าง ๆ อันมีผลต่อสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับอารยธรรม
ไทย

Comparison of evolutions and characteristics of Western and Eastern civilizations from the past to the present; dissemination and diffusion of civilizations in various territories which effect the political, economic,social,
and cultural conditions of today's world; including issues related to Thai civilization.