1101112Architectural Design Fundamentals
มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การออกแบบที่ว่าง และรูปทรงทางสถาปัตยกรรมขั้นมูลฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งด้านการใช้สอย สัดส่วน พฤติกรรมมนุษย์ สุนทรียภาพ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม


Designing open space and fundamental architectural form to facilitate human’s needs, including the usage, the proportion, the behavior and aesthetic including the environment perception