1101030History of Interior Architecture 1
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน 1
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความต้องการพื้นฐานทางกายภาพ วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคมและอารยธรรมตะวันตก ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคประวัติศาสตร์ อียิปต์ สมัยก่อนกรีก สมัยกรีก อีทรัสกัน
โรมัน ไบแซนไทน์ โรมันเนสต์ โกธิค เรอเนอซองค์ บารอค รอคโคโค นีโอคลาสสิค สมัยใหม่และ

Western World’s physical fundamental needs includes the social, economic and cultural evolutions; study from pre-historic period to historic period, Egypt, pre Greeks, Greek,
Etruscan, Roman, Byzantine, Romanist, Baroque, Rococo, Neo-Classic, Modern and Contemporary Period include the studying of history and works of Designers in each period respectively which