1101028Business and Marketing
ธุรกิจและการตลาด
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระบบการบริหารงานทางทัศนศิลป์และนฤมิตศิลป์ โดยเริ่มจากศึกษาการจัดตั้งองค์กร การบริหารงาน หน้าที่ของบุคลากรที่รับผิดชอบ การวางแผนงาน การดำเนินการ การเสนอโครงการ
การสร้างสรรค์ผลงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านธุรกิจและการตลาดเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคม

Business and marketing in relation to fine and creative arts industries starting from the basic knowledge involve in creating a small enterprise and how to operate such organization, learn
about the roles and responsibility of each staff and position including the planning, decision making, managing, project development, marketing, rules and regulation involves, and financial statement;