0109412Seminar on Community Development Problems
สัมมนาปัญหางานพัฒนาชุมชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนะนำหัวข้อปัญหาหรืออาจจะให้นิสิตเสนอหัวข้อปัญหามาเอง โดยนำเอาความรู้ที่ได้รับมาจากวิขาต่าง ๆ เช่น รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ฯลฯ มาวิเคราะห์ปัญหาด้านการพัฒนาชุมชน