0107102Conservation of Our Natural Resources and Environment
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้และปัญหาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ จนมีผลต่อสิ่งแวดล้อม บทบาทของท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


Principles and methods of conservation of natural resources and environment; The usage and problems generated affecting the environment; the roles of the people in conservation of natural resources and environment