0106489Literary Works for Children
วรรณกรรมสำหรับเด็ก
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะสำคัญของวรรณกรรมสำหรับเด็ก ศิลปะการเขียนและการประเมินคุณค่าของวรรณกรรมสำหรับเด็ก


Major characteristics of Thai children’s literature; arts of writing and assessing values of children’s literature