0105619Seminar in Selected Topics
สัมมนาเรื่องคัดสรร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และระเบียบวิธีสอนภาษาอังกฤษ การวิจัยและแนวโน้มในการสอนและการเรียนทักษะภาษา เนื้อหารวมถึงเทคโนโลยีในการสอนและการเรียนรู้ภาษา หัวข้อที่เลือกตามความสนใจของแต่ละบุคคลเพื่อรายงานในการสัมมนา


Seminar in second language learning and teaching methodology; current research and trends in the teaching and learning of language skills and contents as well as technology in language teaching and learning; topic of individual interest
to report to the seminar