0105486English Literary Reading
การอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษ ประเภทของวรรณกรรม การอ่านงาน วรรณกรรมที่เลือกสรรเพื่อการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์


Principles for English literary reading, literary genres, reading of selected literary works for analytical and critical thinking